Pakume nii otseste kui kaudsete maksude valdkonnas terviklikke maksustrateegiaid ning igakülgset nõustamist, mis aitavad tagada korrektse maksuarvestuse, efektiivseima maksuplaneerimise ja vältida riske. Aitame olla kursis ning mõista kõiki üksikasju meie kiiresti muutuvate maksuseaduste osas Eestis ja ka rahvusvaheliselt. Samuti aitame vajalikul suhtlusel maksuhalduriga nii maksurevisjoni ja maksuvaidluste korral kui ka lihtsalt parima ja korrektseima lähenemise väljaselgitamiseks. Kindlasti on maksuspetsialisti kaasamine oluline ka erinevate tehingute korral nagu nt ettevõtete refinantseerimised, ühinemised ja ülevõtmised, müügid või muud ümberkorraldused, kus võivad avalduda erinevad maksumõjud, millele oskame oma kogemuse põhjal tähelepanu juhtida. Koostöös teiste riikide kolleegidega saame pakkuda ka maksuefektiivseid lahendusi ning aidata maksuarvestuse õigsuse osas ka piiriüleselt.

Meie maksunõustamise teenuste hulka kuuluvad muuhulgas teenused järgmistest maksuvaldkondadest:

Saame aidata erinevate küsimuste või probleemide korral ning pakkuda jätkusuutlikke lahendusi seoses kaudsete maksudega (sh aktsiisid, tollimaks, käibemaks).

Käibemaksualases nõustamises on meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks järgmised:

Käibemaksu optimeerimise (säästmise) võimaluste leidmine

Nõustamine keeruliste või piiriüleste käibemaksuga maksustatavate tehingute osas

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Käibemaksuarvestus

Hoolika käibemaksu planeerimisega on ettevõtetel võimalik optimeerida kulusid ning seeläbi suurenda oma ettevõtte väärtust. Meie käibemaksualased teenused hõlmavad muuhulgas näiteks ettevõtte käibemaksukäsitluse analüüsi ja hindamist, tuvastades riskikohti ja andes nõu kuidas riske vähendada ning püüdes leida võimalusi rahavoogude parandamiseks ja optimeerimiseks.

Rahvusvahelised käibemaksuregulatsioonid on keerulised ja nõuavad tihti korrektseks mõistmiseks erialast teadmist, et tagada vastavus seadusele ja käibemaksupraktikale. Regulatsiooni vale tõlgendamine või mittetundmine võib kaasa tuua täiendava administratiivse kulu registreerimise näol teises liikmesriigis, võtta ettevõttelt õiguse sisendkäibemaksu maha arvata või halvimal juhul tekitada ka maksuvõla ning sellelt intressi tasumise kohustuse. Õigeaegse nõustamisega saame teil aidata vältida kõiki neid võimalikke komplikatsioone ja anda nõu efektiivseimaks piiriüleseks tegevuseks.

Ettevõtte tulumaksu juures on väga oluline maksuplaneerimine, korrektne maksuarvestus, maksukontroll ning korrektsed ja tulemuslikud koostöösuhted maksuhalduriga nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Aitame erinevate ettevõtte tegevusega seotud otseste maksude teemaliste riigisiseste ja rahvusvaheliste küsimustega, sealhulgas topeltmaksustamise olukordade vältimisega ning maksude optimeerimisega. Samuti aitame restruktureerimistega, parima maksuarvestuse metoodika leidmisega, ettevõtluse kulude ja tulude arvestamisega ja teiste siseriiklike või rahvusvaheliste maksuküsimuste osas.

Ettevõtte tulumaksuga seoses on meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks järgmised:

Maksuefektiivsete siseriiklike ja rahvusvaheliste struktuuride väljatöötamine ja maksuplaneerimine

Ettevõtte kasumi kõige efektiivsema jaotamise planeerimine

Topeltmaksustamise vältimine

Maksunõustamine seoses toimingute teostamisega läbi püsiva tegevuskoha

Ettevõtte maksuarvestus

Juhime tähelepanu, et kui ettevõte on laienemas või peab plaani laieneda teistesse välisriikidesse, siis on oluline leida äritegevuse rahastamiseks kõige maksuefektiivsem struktuur. Samuti ettevõtetel, mis juba tegutsevad rohkem kui ühes maksujurisdiktsioonis, on oluline täpselt planeerida, kuidas jaotada tulusid, kulusid ja kasumit ning vajalik on hinnata kogu protsessi piiriüleses kogumis. Aitame alati leida parima struktuuri, mis vastab ettevõtte vajadustele ning läbi mille on võimalik optimeerida ettevõtte tegevust ning maksustamist nii kinnipeetavate kui täiendavalt tasumisele kuuluvate maksude osas, mis tähendab ettevõttele suuremat kasumit ning väiksemat kulu.

Aitame kursis olla kõikide füüsiliste isikute maksustamisega seotud kohustuste ja seadusemuudatustega ning abistame  seaduste tõlgendamisel ja rakendamisel nii siseriiklikult kui piiriüleselt. Sealjuures aitame ka ettevõtteid tööjõumaksudega seotud küsimustes, mis tihti on eriti keerulised just piiriüleste töötajatega seoses, kuid tänu meie rahvusvahelisele võrgustikule leiavad vastuse ja korrektse lahenduse ka sellistes olukordades. Lisaks aitame vajadusel välja töötada ka maksuefektiivseid kompensatsioonisüsteeme ja boonusplaane töötajate motiveerimiseks ja palkamiseks.

Meie põhilised tegevusvaldkonnad füüsiliste isikute maksustamise ja tööjõumaksude osas on järgmised:

Füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide koostamine ja sellealane nõustamine

Piiriüleste töötajatega (lühi- ja pikaajalised lähetused) seotud maksutugi ja nõustamine

Töötajate kompensatsioonisüsteemide ja boonusplaanide (sh optsiooniplaanid) väljatöötamine, ülevaatamine ja sellealane nõustamine

Piiriülese tööjõu planeerimine erinevate maksujurisdiktsioonidega seoses

Sotsiaalkindlustusalane nõustamine, maksutugi ja planeerimine piiriüleselt

Erisoodustuste maksustamine ja maksualane planeerimine

Tänapäeva rahvusvahelises ärimaailmas on ettevõtete jaoks väga oluline töötajate õigel ajal vajalikku riiki suunamine. Sealjuures on kindlasti oluline läbi mõelda ja planeerida kõik erinevates riikides kaasneda võivad deklareerimis- ja maksukohustused nii töötaja kui tööandja jaoks ning leida kõige maksuefektiivsem struktuur ja lahendus välisriigis töötatava aja, lähetuslepingute ning muude maksustamist mõjutavate aspektide osas. Aitame mõista erinevate riikide registreerimis- ja maksuregulatsioone ning pakume vajalikku tugiteenust piiriülese töötamise planeerimisest maksuseaduste täitmiseni koha peal.

Aitame ka kõikides siirdehindasid puudutavates küsimustes nii siseriiklikult kui ka piiriüleselt.

Meie siirdehindadega seotud teenustest on põhilised järgmised:

Siirdehindade dokumentatsiooni koostamine

Olemasoleva siirdehindade dokumentatsiooni ja praktika ülevaatamine (due diligence)

Siirdehindade planeerimine piiriüleselt (cost contribution agreements)

Nõustamine siirdehindade turuväärtuse määramise põhimõtete osas

Maksuõiguses kehtib ettevõtetel kohustus teostada seotud isikute vahelisi tehinguid ja nende hinnastamist vastavalt siirdehinnapõhimõtetele. Lisaks on teatud juhtudel ettevõtetel kohustus koostada siirdehindade dokumentatsioon ja esitada see maksuhaldurile. Aitame ettevõtetel üle vaadata, dokumenteerida ja kaitsta kohaldatud siirdehindade poliitikat ning sellega seonduvat äristrateegiat. Pakume alati välja enda poolt kõige efektiivsema siirdehinnametoodika ning võimalikult maksuoptimaalse struktuuri, arvestades nii riigisiseseid õigusaktide kui ka rahvusvahelisi suundasid.

Juhul kui ettevõte on sattunud vaidlusesse maksuhalduriga või sealt edasi maksualasesse kohtuvaidlusesse, siis saame aidata koostada ja esitada vaideid ja kaebusi ning pakkuda tuge ja nõu läbi kogu selle protsessi.

Kokkuvõttes saame muuhulgas aidata näiteks järgmises:

Kaebuste koostamine ja esitamine maksuhaldurile

Nõustamine kohtuvaidlustes

Nõustamine ja esindamine vaidlustes maksuhalduriga

Probleemide selgitamine ning kliendi huvide kaitsmine maksuhalduri ees

Praktika ning surve riigieelarve täitmisele on näidanud maksuhalduri aktiivsemat kontrolli nii ettevõtete kui ka füüsiliste isikute osas, mis tähendab rohkem maksuotsuseid ning samuti rohkem koormust kontrollitavatele. Ebaõiglasena tunduva otsuse või kontrolltoimingutega ei tohiks kindlasti nõustuda, kuid samas on maksuvaidlused tavaliselt aeganõudvad ning keerukad protsessid. Selleks, et meie klientidel oleks võimalik keskenduda oma igapäevasele tegevusele ja eesmärkide täitmisele, aitame maksuvaidlustes kõige korrektsema, kiirema ja efektiivsema lahenduse leidmisel.

Aitame ka kõikides siirdehindasid puudutavates küsimustes nii siseriiklikult kui ka piiriüleselt.

Meie siirdehindadega seotud teenustest on põhilised järgmised:

Siirdehindade dokumentatsiooni koostamine

Olemasoleva siirdehindade dokumentatsiooni ja praktika ülevaatamine (due diligence)

Siirdehindade planeerimine piiriüleselt (cost contribution agreements)

Nõustamine siirdehindade turuväärtuse määramise põhimõtete osas

Maksuõiguses kehtib ettevõtetel kohustus teostada seotud isikute vahelisi tehinguid ja nende hinnastamist vastavalt siirdehinnapõhimõtetele. Lisaks on teatud juhtudel ettevõtetel kohustus koostada siirdehindade dokumentatsioon ja esitada see maksuhaldurile. Aitame ettevõtetel üle vaadata, dokumenteerida ja kaitsta kohaldatud siirdehindade poliitikat ning sellega seonduvat äristrateegiat. Pakume alati välja enda poolt kõige efektiivsema siirdehinnametoodika ning võimalikult maksuoptimaalse struktuuri, arvestades nii riigisiseseid õigusaktide kui ka rahvusvahelisi suundasid.